अन्ततः कर्णालीमा माओवादीले नेतृत्व छाड्ने, मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिँदै

लोकपथ
520
Shares
cfˆgf] egfO /fVb} s0ff{nL k|b]zsf d’VodGqL zdf{ ;’v]{t @( df3 M s0ff{nL k|b]zsf] /fhwfgL jL/]G›gu/df cfOtaf/ s0ff{nL k|b]zsf] ;fdflhs ljsf; dGqfnon] cfof]hgf u/]sf] ;fd’bflos ljBfnosf Joj:yfkg ;ldltsf kbflwsf/Lx¿sf] k|yd s0ff{nL k|b]z ;Dd]ng tyf Ifdtf clej[l4 sfo{qmddf cfˆgf] egfO /fVb} s0ff{nL k|b]zsf d’VodGqL /fhs’df/ zdf{ . tl:a/M ;’/]z cfrfo{÷ /f;;

काठमाडौं । अन्ततः नेकपा माओवादी केन्द्रले कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतत्व छाड्न तयार भएको छ ।

आज कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बैठक आह्वान गरिएको थियो ।


तर एमालेलाई सत्ताको नेतृत्व गर्न दिएर सहयात्री दल बन्न माओवादी तयार भएको हो ।


त्यसो त मंगलबार नै विश्वासको मत लिनका लागि बैठक आह्वान गरिएको थियो । केन्द्रबाट सरकारको नेतृत्व गर्न एमालेलाई दिने निर्देशन भए पनि मुख्यमन्त्री शर्माले भने आफ्नो अडान कायम राखेका थिए । तर बृहत छलफलपछि शर्माले राजीनामा दिएर एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेर अघि बढ्न तयार भएका हुन् ।


आज विश्वासको मत लिनका लागि बैठक आह्वान गरिए पनि उनले बैठकमा सम्बोधन गर्नेछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?