सत्ता र प्रतिपक्षीको वादविवादपछि संसद बैठक स्थगित

लोकपथ
182
Shares
sf7df8f}F, % df3M k|ltlglw;ef a}7s k|ltlglw;efsf] laxLaf/ a;]sf] a}7sdf ;xefuL k|wfgdGqL k’iksdn bfxfn…k|r08Ú pkk|wfgdGqLx?,ljleGg bnsf zLif{ g]tfx?nufot ;f+;b . tl:a/M k|bLk/fh jGt÷/f;;

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ ।

बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदहरुबीच वादविवाद चलेपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको हो ।

बैठकमा सत्तापक्षका सांसदहरुले प्रतिपक्षीको कारण बैठक प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै आरोप लगाएका थिए । त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसहित अन्य प्रतिपक्षी दलले त्यसको विरोध गरेका थिए । तर आजको कार्यसूची अनुसार बैठक बस्न नसकेपछि सभामुखले १५ मिनेटका लागि संसद बैठक स्थगित भएको जानकारी गराएका हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?